Vakbekwaamheid

Eén van de voorwaarden om een vergunning te verkrijgen is dat alle personen belast met het dagelijks beheer ook de ‘vakbekwaamheid van vervoercommissonair (of in casu vervoermakelaar)’ bezitten.

De vakbekwaamheid van vervoerscommissionair of vervoermakelaar wordt tot op heden enkel toegekend op basis van (relevante) ervaring.

Aanvraag van het getuigschrift van vakbekwaamheid

Hiervoor dient men een verklaring bij te voegen tot staving van de vakbekwaamheid van vervoercommissionair/vervoermakelaar (zie attest model A waaruit blijkt dat de persoon belast met het dagelijks beheer in de loop van de laatste zes jaar voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, ononderbroken, gedurende ten minste vijf jaar op zodanige wijze heeft deelgenomen aan de werkzaamheid van vervoercommissionair/vervoermakelaar in één of meerdere ondernemingen die over de vereiste vergunningen beschikken, zodat hij de nodige vakbekwaamheid heeft verworven.

Indien de vakbekwaamheid van vervoercommissionair/vervoermakelaar bij verschillende werkgevers werd verworven, dient voor elk een verklaring model A te worden geleverd.

De periode van vijf jaar wordt teruggebracht tot twee jaar voor de personen die houder zijn van een universitair diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma, erkend in België of door een lidstaat van de Europese Unie.

De aanvrager is een wegvervoerder
Deze persoon mag zijn vakbekwaamheid bewijzen door het voorleggen van volgende documenten:

– een geldige vervoervergunning en;

– een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoerder over de weg en;

– een gedifferentieerd pakket aan facturen, die een periode van vijf jaar dekken, waarmee zijn activiteit van vervoercommissionair wordt bewezen.

Indien binnen één onderneming voor verschillende personen de vakbekwaamheid van vervoercommissionair wordt aangevraagd, moeten al deze personen een getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoerder over de weg kunnen voorleggen alsmede binnen hun vervoeronderneming een verantwoordelijke functie bekleden.

Internationaal
Het getuigschrift van vakbekwaamheid mag worden vervangen door een attest uitgereikt door een instantie of een bevoegd organisme van een lidstaat van de Europese Unie.
Bedrijven
Firma’s die reeds over een vergunning van vervoercommissionair beschikken, kunnen voor een personeelslid een bijkomend getuigschrift van vakbekwaamheid aanvragen. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Bij deze aanvraag dient eventueel Model A en Model B te worden bijgevoegd.
Download de documenten

Model A

Vervoercommissionair

Model B

Vervoercommissionair

Model A

Vervoermakelaar

Model B

Vervoermakelaar