HISTORISCH

 

Het Belgisch Instituut der TransportOrganisatoren (afgekort : BITO) werd opgericht op 8 juli 1992 door de toenmalige vice-eersteminister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, de Heer Guy COEME, onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad de dato 22 oktober 1992, onder nummer 18060/92.

DOELSTELLING

 

De vereniging heeft het doel het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van alle studies, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen op technisch, economisch en juridisch gebied, teneinde een optimale verzending van de goederen te organiseren, welke ook de gebruikte vervoermodi en –technieken mogen zijn en aan de openbare instanties haar medewerking te verlenen voor de organisatie en de ontwikkeling van het beroep van transportorganisator.

BITO staat de overheid bij in het voorbereidend werk op legislatief vlak. Tevens wordt de overheid op continue wijze geïnformeerd over de ontwikkelingen en veranderingen in de sector. Daarnaast wordt door een screening en erkenning de kwaliteit van het sectorgericht onderwijs verzekerd en is het BITO vertegenwoordigd in verschillende resonantiecommissies.

Door het uitvoeren van recurrente studies wordt de sector van nabij opgevolgd. Op regelmatige basis worden socio-economische analyses van de sector uitgevoerd. Daarnaast werd met de Nationale Bank van België studies uitgevoerd over de impact en belangrijkheid van de logistieke sector in België. Via een trimestriële enquête wordt tevens de economische ontwikkeling van de sector van nabij opgevolgd.

Ten behoeve van de sector werd een kostprijsmodel ontwikkeld dat ons toelaat om op regelmatige basis de evolutie van de kosten op te volgen.

DE SECTOR VAN DE TRANSPORTORGANISATOR

 

De transportorganisator. Is het een expediteur of een architect van de goederenstroom of een vervoercommissionair of een vervoermakelaar?

Ja allemaal. Maar is ook een regisseur van de logistieke keten, zowel nationaal als internationaal, die waakt over het goede verloop van het transport, is een adviseur op vlak van verzekeringen en douaneformaliteiten, is een expert van de verschillende vervoermodi die de beste keuze kan maken op vlak van duurzaamheid, kostprijs, snelheid en efficiëntie.

Het beroep van transportorganisator is zo veelzijdig en kent zoveel verschillende aspecten, maar wat is het belang ervan?

Enkele directe en indirecte cijfers: Op de wereldranglijst van importerende en exporterende landen nam België in 2015 respectievelijk de 14e en de 12e plaats in vóór landen als Spanje, de Russische Federatie, Brazilië, enz. Mede dankzij de transportorganisator.

De expediteurs (en douaneagenten) klaarden 95% van alle goederen in en behandelden 65% van alle cargo dat over de weg vervoerd werd, 95% van het luchtvervoer en 65% van het scheepsvervoer (worldwide).

In totaal waren er in België eind 2016 iets meer dan 1.500 vergunningen van professionele transportorganisatoren voor een 1.300 tal verschillende bedrijven die in totaal ongeveer 68.000 personeelsleden te werk stelden.

Een zeer recente studie, die de Nationale Bank van België op vraag van en in samenwerking met BITO uitvoerde, berekende de impact van logistiek in België op ca. 8% van de beroepsbevolking en van het BBP.