Wie heeft een vergunning nodig?

De vergunning is verplicht voor alle bedrijven die de activiteiten van vervoercommissionair, vervoermakelaar of expediteur uitoefenen.

Op elke plaats waar deze activiteiten worden uitgeoefend, op elke vestiging waar een activiteit van transportorganisator plaatsvindt, zal een vergunning aanwezig moeten zijn.

Bedrijven die zowel de activiteit van vervoermakelaar en ook van vervoercommissionair (of expediteur) uitoefenen, zullen zowel de vergunning van vervoermakelaar als de vergunning van vervoercommissionair moeten hebben.

De vervoercommissionair

Volgens de wet van 26 juni 1967 – art. 1 – is de vervoercommissionair
“… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat een transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden laat uitvoeren”.

Algemeen gesteld doet een vervoercommissionair aan bevrachting. De vervoercommissionair is iemand die werkt met onderaannemers (b.v. zelfstandige transporteurs).

De wet stelt dat niemand de werkzaamheid van vervoercommissionair mag uitoefenen zonder vergunning.

Voor de transporteur, die vrachten doorgeeft, voorziet het koninklijk besluit van 1975 echter twee uitzonderingen :

  • er is geen vergunning van vervoercommissionair verplicht wanneer de transporteur binnen de uitvoering van zijn  vervoercontract het  vrachtvoertuig (geladen of leeg) door een ander vervoermiddel (bv. trein, schip, …) laat vervoeren. (KB 1975 art. 1 § 4);
  • er is voor de transporteur geen vergunning van vervoercommissionair verplicht wanneer hij (binnen dezelfde vervoermodus) af en toe vrachten afstaat aan een andere transporteur (of vervoercommissionair) wanneer die het vervoer daadwerkelijk verricht, en zij beiden voor die vrachten dezelfde transportvergunningen hebben. (KB 1975 art. 20 § 2).
    Wanneer hij echter regelmatig werkt met onderaannemers, zal hij toch verplicht zijn om de vergunning van vervoercommissionair te bezitten (KB 1975 art. 20 §4).
De vervoermakelaar

Volgens de wet van 26 juni 1967 – art. 1 – is de vervoermakelaar
“… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, twee of meer personen met elkaar in contact brengt met het oog op het sluiten van een vervoerovereenkomst, en die ingeval hij bij het sluiten van die overeenkomst optreedt, dit slechts doet in hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn lastgevers”.

De vergunning is verplicht voor de vervoermakelaar op het gebied van nationaal en internationaal goederenvervoer langs de binnenwateren (KB 1978 art. 20). M.a.w. niettegenstaande er vervoermakelaars in verschillende transportmodi bestaan, is enkel de vervoermakelaar in de binnenvaart vergunningplichtig.

De expediteur

Volgens de wet van 26 juni 1967 – art. 1 – is de commissionair-expediteur bij het vervoer
“… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en een of meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen zoals, het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in– of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren”.

Hoewel er geen specifieke vergunning bestaat voor de (commissionair-)expediteur bij het vervoer, zal deze toch moeten beschikken over de vergunning van vervoercommissionair (Wet van 26 juni – art. 3).

 Regelgeving
“Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen in het goederenvervoer”
KB van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1990, 10 juli 1992, 20 juli 2000 en 23 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1975, 1 december 1990, 29 juli 1992, 30 augustus 2000 en 12 januari 2009)”
KB van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1990, 10 juli 1992, 20 juli 2000 en 23 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 1978, 1 december 1990, 29 juli 1992, 30 augustus 2000 en 12 januari 2009)”