FAQ

U kan enkel een vergunning vervoercommissionair / vervoermakelaar aanvragen als uw firma beschikt over een zetel (hetzij de hoofdzetel, hetzij de exploitatiezetel) die gelegen is in België.
U dient er rekening mee te houden dat u voor iedere (bijkomende) exploitatiezetel een vergunning dient aan te vragen en dus ook telkens over een geldige waarborg dient te beschikken.

Vergunning

Blank
Ik ben een transporteur en af en toe doe ik beroep op een onderaannemer/collega transporteur. Moet ik dan een vergunning van vervoercommissionair hebben ?
Indien u slechts occasioneel of uitzonderlijk transporten door derden laat uitvoeren heeft u geen vergunning nodig. Indien dat soort vervoer echter een substantieel gedeelte van uw omzet uitmaakt is dit wel verplicht.
Dit geeft aan het bedrijf immers een soort “kwaliteitslabel” waarbij potentiële klanten de officiële lijst van vervoercommissionairs kunnen raadplegen en aldus bij gereglementeerde firma’s terecht kunnen.
Onze luchtvaartmaatschappij verzorgt door-to-door leveringen. Hebben wij een vergunning nodig?
Indien de door-to-door levering inhoudt dat u tijdens de verschillende transporten (bv. ophalen met de vrachtwagen, transport met het vliegtuig, afleveren met wegvervoer) werkt met onderaannemers (voor een deeltransport) dan treedt u op als vervoercommissionair.
In dat geval is de vergunning verplicht.
Moeten wij als reder een vergunning van vervoercommissionair en/of vervoermakelaar hebben?
Afhankelijk van de inhoud van uw transportcontracten zal u ook voor- en/of natransporten verzorgen. Indien u daarbij beroep doet op onderaannemers zal een vergunning verplicht zijn.
Indien u voor uw klant bemiddelt bij transporten via de binnenvaart, zult u beschouwd worden als makelaar en is de vergunning ervan verplicht.
Hoe vraag ik praktisch mijn vergunning aan? Welke attesten moet ik opsturen? Naar waar?

De aanvraag van een vergunning moet schriftelijk gebeuren.
U kan de ingevulde en ondertekende documenten mailen naar het centrale mailadres:  expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be
of opsturen naar volgend adres:

 

FOD Mobiliteit & Vervoer
Ondersteuningscel DG WVVV – lokaal 8A09
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Meer informatie vindt u ook op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer
over de vervoercommissionair
over de vervoermakelaar

Op deze pagina vindt u ook een overzicht van de documenten.

Hoe lang duurt het voor ik dan een vergunning krijg ?
Sowieso dient de aanvraag voor de vergunning en / of het getuigschrift te worden voorgelegd ter advies op het Vast Bureau. Dit Bureau komt ongeveer 4x per jaar samen.
U kan best uw aanvraag met de documenten zo snel mogelijk bezorgen aan de FOD Mobiliteit & Vervoer, zodat zij het dossier kunnen controleren op volledigheid. Mocht er nog iets ontbreken, dan brengen ze u daarvan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte.
De beslissing van het Vast Bureau wordt u nadien per aangetekend schrijven meegedeeld.
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dient u beide retributies te betalen en de waarborg in orde te brengen.
Zodra alle formaliteiten in orde zijn, wordt de vergunning en het getuigschrift aangetekend opgestuurd.
Wat kost een vergunning?

Voor elke nieuwe vergunning betaalt u aan de FOD Mobiliteit & Vervoer een jaarlijkse retributie van 101 euro (voor 2023). Voor het eerste jaar wordt deze retributie aangerekend a rato van de aan te rekenen maanden.
Voor elke nieuwe vergunning betaalt u aan BITO een jaarlijkse retributie van 167 euro (voor 2023) volgens dezelfde regels als de vergoeding aan de FOD.

Voor elke latere aanpassing aan een vergunning betaalt u aan de FOD Mobiliteit & Vervoer een bedrag van 17 euro.
Er moet tevens een borg gesteld worden die neergelegd wordt bij een bankinstelling of de Deposito- en Consignatiekas. Deze borg bedraagt 12.394,68 euro.

Wat kan ik doen als ik mijn vergunning verloren heb?

Als u uw originele vergunning niet meer vindt en er wordt u gevraagd de originele vergunning terug te sturen (wegens naam- of adreswijziging, stopzetting,…) dan dient u een “attest van verlies” van de politie te bezorgen aan de FOD Mobiliteit & Vervoer.
U kan steeds met dit attest een duplicaat aanvragen van een vergunning mits betaling van 17 euro (per aangevraagd document) als administratieve kost. U kan dit simpel aanvragen met een mail te sturen naar de FOD Mobiliteit & Vervoer (expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be). Zodra zij de betaling ontvangen hebben, wordt het duplicaat aangetekend naar u verstuurd.

Wat zijn mijn verplichtingen om de vergunning te kunnen behouden?

U dient de jaarlijkse retributie aan zowel de FOD als BITO tijdig te betalen (vóór 1 januari).

Tevens dient u iedere wijziging m.b.t. naam, adres, personen belast met het dagelijks beheer aan de FOD te laten weten binnen 10 werkdagen na de wijziging. De vergunning dient dan immers aangepast te worden en hiervoor wordt een administratieve kost van 17 euro gevraagd per vergunning.

Tenslotte dient de waarborg actief te blijven en mag deze enkel aangewend worden voor de door de vergunning gedekte werkzaamheden en mag er van het bedrag niet worden afgenomen. Als dit toch gebeurt, moet dit binnen de 10 werkdagen aangezuiverd worden.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle verplichtingen die de vergunninghouder moet nakomen.
Indien één van de verplichtingen niet nagekomen wordt, kan dit aanleiding geven tot intrekking van de vergunning.

Wat moet ik doen in geval van fusie, overname, naam- en adresverandering van mijn bedrijf ?

U moet (binnen een termijn van 10 werkdagen na de wijziging) de dienst Transportorganisatoren van de FOD Mobiliteit & Vervoer hiervan op de hoogte brengen.
Dit kan per brief (FOD Mobiliteit & Vervoer – Ondersteuningscel DG WVVV – lokaal 8A09 – Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel) of per email (expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be)
De huidige vergunning dient immers aangepast of geschrapt te worden. Bij een aanpassing wordt er een administratieve kost van 17 euro gevraagd per vergunning.

Wat moet ik doen met de vergunning in geval van stopzetting van mijn bedrijf ?
U dient de FOD Mobiliteit & Vervoer binnen de 10 werkdagen op de hoogte te brengen en u dient de originele vergunning terug te sturen naar hen.
Na ontvangst van de originele vergunning zal de waarborg na de wettelijke periode teruggestuurd worden naar de financiële instelling ter vrijgave.
Bij een fusie of overname wordt de waarborg onmiddellijk vrijgegeven; bij een stopzetting betreft dit 3 maanden en bij een faillissement wordt de waarborg na 6 maanden vrijgegeven.
Wat gebeurt er indien ik de retributie niet betaal ?
Als u nalaat om te betalen wordt uw dossier voorgelegd op het eerstvolgende Vast Bureau tot intrekking van uw vergunning.
Tenslotte zal uw vergunning worden ingetrokken per aangetekend schrijven. Pas na ontvangst van de originele vergunning wordt na de wettelijke periode de waarborg vrijgegeven.
Hoe zit dat met die borgstelling? Welke mogelijkheden bestaan er?
Dit is een overeenkomst tussen uw bank (of de Deposito- en Consignatiekas). Het is een voorwaarde die wordt opgelegd om uw financiële draagkracht te bewijzen. U ben vrij welke bank dan ook te contacteren.

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. U werkt met een klassieke bank; in dat geval hoeft het geld niet gestort te worden, maar de bank zal een bedrag “blokkeren” als waarborg). In dit model dient een verwijzing naar de wetgeving van vervoercommissionairs opgenomen te worden. Als bijlage een model van waarborg dat de bank kan gebruiken, voor de vergunning van commissionair en respectievelijk makelaar:

2. U werkt met de Deposito- en consignatiekas, het geld wordt effectief op de rekening van deze kas gestort als waarborg. De consignatiekas dient aan de FOD Mobiliteit & Vervoer een bewijs van uw storting te sturen.
Een model van de deposito- en consignatiekas kunt u aanvragen bij de FOD Mobiliteit & Vervoer (expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be) .

Als er een aanvraag voor een exploitatiezetel wordt gedaan, dient dit adres expliciet vermeld te worden op de waarborg.
De FOD Mobiliteit & Vervoer dient in beide gevallen in het bezit te worden gesteld van het origineel document van de waarborg.

Wat als de borg door de bank opgezegd wordt?
Zodra de borg wordt opgezegd door de bank, wordt de FOD Mobiliteit & Vervoer hiervan op de hoogte gebracht.
Binnen een termijn van 10 werkdagen dient u een nieuwe geldige waarborg te voorzien of te storten (cfr één van beide methodes hierboven uitgelegd).
Als de FOD Mobiliteit & Vervoer geen geldige waarborg ontvangt binnen deze termijn, zal uw dossier worden voorgelegd op het eerstvolgende Vast Bureau tot intrekking van uw vergunning.
Hoe kan ik controleren of iemand de vergunning heeft?
Op onze website kan u zowel voor de vervoercommissionairs als voor de vervoermakelaars opzoeken wie een vergunning heeft.
Deze lijsten worden om de 3 maand geactualiseerd.

Vakbekwaamheid

Blank
Ik ben transporteur, sinds 8 jaren, hoe kan ik de vakbekwaamheid van vervoercommissionair aanvragen?
Om te beginnen is er een speciale regeling om de “vakbekwaamheid van vervoercommissionair” te verwerven.

Een wegvervoerder kan zijn vakbekwaamheid bewijzen door het voorleggen van volgende documenten:

– een geldige vervoersvergunning en;
– een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoerder over de weg en;
– een gedifferentieerd pakket aan facturen, die een periode van vijf jaar dekken, waaruit hun activiteit van vervoercommissionair blijkt;

Indien binnen één onderneming voor verschillende personen de vakbekwaamheid van vervoercommissionair wordt aangevraagd, moeten al deze personen een getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoerder over de weg kunnen voorleggen alsmede binnen hun vervoersonderneming een verantwoordelijke functie bekleden.
Als de vakbekwaamheid in orde is, kan de vergunning volgens de gewone procedure aangevraagd worden.

Zijn er opleidingen waarmee ik mijn vakbekwaamheid van vervoercommissionair kan behalen?

De vakbekwaamheid wordt tot op heden bewezen aan de hand van relevante ervaring.
Deze ervaring kan bewezen worden als de betrokken persoon “op het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend, in de laatste zes jaar ononderbroken gedurende ten minste vijf jaar op zodanige wijze heeft deelgenomen aan een werkzaamheid welke omschreven is als die van een vervoercommissionair, dat hij de nodige vakbekwaamheid heeft verkregen”.
Deze periode wordt tot 2 jaar herleid voor iemand met een universitair diploma.

Méér informatie vindt u hier!

Wie moet er in ons bedrijf de vakbekwaamheid bezitten ?
De persoon die vermeld wil worden op de vergunning, beschikt over de nodige vakbekwaamheid als vervoercommissionair en moet in het bedrijf betrokken zijn bij de werkzaamheden van vervoercommissionair.
Tevens dient hij te beschikken over de nodige machten binnen de firma, dit wil zeggen dat hij/zij bij het dagelijks beheer van het bedrijf betrokken is.
De machten dienen gepubliceerd te zijn (bijvoorbeeld vermeld als zaakvoerder of bestuurder in het Belgisch Staatsblad) ofwel moet er een ingevuld en ondertekend model B door de zaakvoerder ingediend worden.
Wat kost een vakbekwaamheid ?

Een getuigschrift van vakbekwaamheid kan nooit op zichzelf aangevraagd of uitgereikt worden, maar moet steeds gelinkt zijn aan een reeds bestaande vergunning of een nieuwe vergunningsaanvraag.
Een vergunning is gekoppeld aan de firma en het getuigschrift van vakbekwaamheid is gekoppeld aan een persoon.
De administratieve kost van het getuigschrift van vakbekwaamheid is 17 euro.

Wat kan ik doen als ik mijn attest van vakbekwaamheid verloren heb?

U kan steeds een duplicaat aanvragen van een getuigschrift mits betaling van een administratieve kost van 17 euro (per aangevraagd document).
U kan dit aanvragen door een mail te sturen naar de FOD Mobiliteit & Vervoer (expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be).
Zodra zij de betaling ontvangen hebben, wordt het duplicaat aangetekend naar u verstuurd.